Veri Sahibi Başvuru Formu

 

VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU

1.      Genel Bilgilendirme

İşbu Veri Sahibi Başvuru Formu, kişisel verileri işlenen veri sahibi (“Veri Sahibi”) tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVK Kanunu”) 11. ve 13. maddeleri uyarınca yapılacak başvuruları hızlı ve etkin bir şekilde değerlendirebilmek ve çözümleyebilmek amacıyla, veri sorumlusu sıfatıyla Legalıng Yazılım ve Ticaret Anonim Şirketi"  (“Legaling”) tarafından hazırlanmıştır.

2.      Veri Sahibinin Hakları

KVK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca, Veri Sahibi olarak Legaling’e başvurarak aşağıda yer alan taleplerde bulunabilirsiniz:

 1. kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme;
 2. kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme;
 3. kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme;
 4. yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme;
 5. kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme;
 6. ilgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme;
 7. ilgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme;
 8. işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme; ve
 9. kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini isteme.

3.      Başvuru Yöntemleri

KVK Kanunu’nun uygulanmasıyla ilgili taleplerinizi, işbu formun doldurulması suretiyle aşağıdaki tabloda yer alan başvuru yöntemlerini kullanarak Legaling’e iletebilirsiniz.

 

Başvuru Yöntemi

Başvuru Yapılacak Adres

Başvuruda Gösterilecek Bilgi

Sistemimizde Bulunan Elektronik Posta Adresi ile

Sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresiniz kullanılmak suretiyle

info@legaling.net

E-postanın konu kısmına “Kişisel Veri Bilgi Edinme Talebi” yazılacaktır.

Sistemimizde Bulunmayan Elektronik Posta Adresi ile

Mobil imza/e-imza içerecek biçimde sistemimizde bulunmayan elektronik posta adresi kullanmak suretiyle

Veri Sahibi aşağıdaki hususlara dikkat etmelidir:

 1. Söz konusu talebe ilişkin bilgi ve belgelerin mutlaka başvuruya eklenmesi gerekmektedir, eksik başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
 2. Yukarıda belirtilen adresler haricinde yazılı veya elektronik ortamda başka bir adrese başvuru yapılması halinde söz konusu başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır.

4.      Veri Sahibinin Kişisel Bilgileri

Lütfen sizinle iletişime geçilebilmesi ve kimliğinizin doğrulanabilmesi için aşağıdaki alanları doldurunuz.

Adı-Soyadı

 

T.C. Kimlik Numarası / Diğer Ülke Vatandaşları için Pasaport Numarası veya Kimlik Numarası

 

Tebligata Esas Yerleşim Yeri Adresi / İş Yeri Adresi

 

Cep Telefonu

 

Telefon Numarası

 

Faks Numarası

 

E-posta Adresi

 

Legaling ile olan ilişkiniz

(Lütfen yanına çarpı işareti koyunuz.)

Web Site Kullanıcısı 

Ziyaretçi                       

Çalışan                     

Diğer________________

 

İş Ortağı        

Çalışan Adayı   

Eski Çalışan   

 

5.      Talebin Konusu

 Lütfen KVK Kanunu kapsamındaki talebinizi aşağıda detaylı olarak belirtiniz.

 

6.      İletişim Yolu

Başvuruma ilişkin sonucun e-posta adresime gönderilmesini istiyorum.

 

Başvuruma ilişkin sonucun posta aracılığı ile gönderilmesini istiyorum.

 

7.      Veri Sahibinin Beyanı

İşbu Veri Sahibi Başvuru Formu (ve varsa ekleri) ile tarafınıza sağlamış olduğum bilgi ve belgelerin doğru, güncel ve şahsıma ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Adı Soyadı             :

Tarih                  :

İmza                       :